سرفصل های گویندگی

1_شعر و نثر کلاسیک فارسی
? آشنایی با شاهنامه فردوسی
?شناسایی اصول خواندن کتاب شاهنامه فردوسی
? آشنایی با کتاب منطقالطیر عطار
? شناسایی اصول خواندن کتاب منطقالطیر عطار
? آشنایی با کتابهای نظامی
? شناسایی اصول خواندن کتابهای نظامی
?آشنایی با کتابهای بوستان و گلستان سعدی
?شناسایی اصول خواندن کتابهای بوستان و گلستان سعدی
?شناسایی اصول خواندن شعر و نثر کلاسیک فارسی
2 _توانایی بیان صحیح زبان فارسی
? آشنایی با تنفس صحیح
? شناسایی اصول تنفس صحیح
? شناسایی اصول گفتگو
? آشنایی با تأکید صحیح روی کلمات
? شناسایی اصول تأکید صحیح روی کلمات
?شناسایی اصول تغییر صدا
?شناسایی اصول تطابق حس
? آشنایی با هم آهنگی جمعی (با جمع)
? شناسایی اصول همآهنگی جمعی
? شناسایی اصول کنترل آرامش درونی (تمرکز حواس)
? آشنایی با تیپهای مختلف
?شناسایی اصول خلق تیپهای مختلف
? آشنایی با ریتم گفتار
?شناسایی اصول بکارگیری ریتم گفتار
?شناسایی اصول بیان صحیح زبان فارسی
3 _توانایی شناخت علائم کاری
?آشنایی با نقطه و کاربرد آن در جمله
? شناسایی اصول کاربرد نقطه در دیالوگ (جمله)
? آشنایی با ویرگول
?شناسایی اصول کاربرد ویرگول
? آشنایی با سکوت بلند و کوتاه
? شناسایی اصول کاربرد سکوت بلند و کوتاه
?آشنایی با مکث بلند و کوتاه
? شناسایی اصول کاربرد مکث بلند و کوتاه
?شناسایی اصول شناخت علائم کاری
4_ توانایی شناخت انواع متنهای گویندگی
? آشنایی با متن رادیویی
? شناسایی اصول خواندن متن رادیویی
? آشنایی با متن خبری
? شناسایی اصول خواندن متن خبری
? آشنایی با متن ورزشی
? شناسایی اصول خواندن متن ورزشی
?آشنایی با متن مستند
?شناسایی اصول خواندن متن مستند
?شناسایی اصول شناخت انواع متنهای گویندگی