دوره جذاب نقطه کوبی

سرفصل های مهم دوره
آشنایی با ابزار و مواد مناسب نقطه کوبی
قوانین بکارگیری رنگ
روش ساخت رنگ و خمیر
روش ساخت رنگهای ترکیبی
روش انتقال طرح در زمینه های مختلف
انواع زمینه و کاربرد آن
طراحی و ترسیم انواع طرحهای اسلیمی و فانتزی
آماده سازی زمینه برای انتقال طرح
شیوه ی نقطه کوبی روی زمینه های مختلف
روش رنگ آمیزی روی سطوح مسطح ،خمیده،و انواع مختل