دوره تخصصی گویندگی
سر فصل های مهم دوره
توانایی شعر و نثر کلاسیک فارسی آشنایی با شاهنامه فردوسی
شناسایی اصول خواندن کتاب شاهنامه فردوسی آشنایی با کتاب منطقالطیر عطار شناسایی اصول خواندن کتاب منطقالطیر عطار آشنایی با کتابهای نظامی شناسایی اصول خواندن کتابهای نظامی آشنایی با کتابهای بوستان و گلستان سعدی شناسایی اصول خواندن کتابهای بوستان و گلستان سعدی شناسایی اصول خواندن شعر و نثر کلاسیک فارسی

توانایی بیان صحیح زبان فارسی آشنایی با تنفس صحیح
شناسایی اصول تنفس صحیح شناسایی اصول گفتگو آشنایی با تأکید صحیح روی کلمات شناسایی اصول تأکید صحیح روی کلمات شناسایی اصول تغییر صدا شناسایی اصول تطابق حس آشنایی با هم آهنگی جمعی )با جمع( شناسایی اصول همآهنگی جمعی شناسایی اصول کنترل آرامش درونی )تمرکز حواس( آشنایی با تیپهای مختلف

شناسایی اصول خلق تیپهای مختلف آشنایی با ریتم گفتار شناسایی اصول بکارگیری ریتم گفتار شناسایی اصول بیان صحیح زبان فارسی

وانایی شناخت علائم کاری آشنایی با نقطه و کاربرد آن در جمله
شناسایی اصول کاربرد نقطه در دیالوگ )جمله( آشنایی با ویرگول شناسایی اصول کاربرد ویرگول آشنایی با سکوت بلند و کوتاه شناسایی اصول کاربرد سکوت بلند و کوتاه آشنایی با مکث بلند و کوتاه شناسایی اصول کاربرد مکث بلند و کوتاه شناسایی اصول شناخت علائم کاری
توانایی شناخت انواع متنهای گویندگی آشنایی با متن رادیویی
شناسایی اصول خواندن متن رادیویی
آشنایی با متن خبری
شناسایی اصول خواندن متن خبری
آشنایی با متن ورزشی
شناسایی اصول خواندن متن ورزشی
آشنایی با متن مستند